Välkommen till IPS - föreningen för dig som är intresserad av processäkerhet!

Vi verkar för att nå en hög nivå på processäkerheten i Sverige - ett viktigt element i hållbar utveckling.

Med processäkerhet avses aktiviteter och åtgärder som krävs för att förhindra oväntade allvarliga händelser i processtekniska anläggningar, vilka kan skada människor, miljö eller egendom.

Exempel på sådana allvarliga händelser är:

  • Utflöde och spridning av ämnen till omgivningen
  • Brand
  • Explosion

Månadens fråga

är hämtad ur "Ledningsprinciper för processäkerhet - Vägledning för ledande befattningshavare inom högriskbranscher"