Sevesoklassade ämnen, gränsmängder och CLP-klassificering (lathund)

Författare: Cecilia Magnusson och Niclas Grahn
Publicerad 2023, 9 sidor

Syftet med denna lathund är att enkelt kunna hitta information som behövs för att använda i arbetet mot att förebygga allvarlig kemikalieolycka enligt lagen (1999:381): 1. Översikt över CLP-förordningens alla faroklasser och farokategorier och vilken märkning i form av faroangivelser, sevesoklass och signalord som följer av respektive klassificering, samt en förklaring till vad de olika koderna står för. 2. Relation mellan faroangivelser och gränsmängder. Farokategorier i tabeller i avsnitt H, P, E och O. För vissa sevesoämnen finns det anmärkningar, markerat med stjärna (*). 3. Namngivna farliga ämnen i en tabell. För vissa farliga ämnen finns det anmärkningar, markerat med stjärna (*). 4. Tabell med faroangivelser och deras förklaringar. OBS: Inga pappersexemplar tillhandahålls av IPS.


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.