Konsekvensanalys: Utsläpp, brand och explosion

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal på industrier som hanterar giftiga eller brandfarliga gaser och vätskor, och som vill fördjupa sig i utsläpp-, spridning-, brand- och explosionsfenomen. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till eller utför tillsyn på sådana anläggningar, har användning för kursen. Efter kursen kommer du att kunna identifiera utsläppsscenarier, bedöma konsekvensen i form av toxiska effekter i omgivningen samt påverkan av tryck och/eller värmestrålning i händelse av explosion eller brand.

Förkunskaper

Kursen har både praktiska och mer teoretiska inslag. En ingenjörsutbildning är bra att ha i grunden, men är inte helt nödvändig om man har praktisk erfarenhet från processindustrin och ett särskilt intresse att fördjupa sig. Det är en fördel att först ha gått kursen "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller IPS webb-kurs).

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och övningar med inslag av beräkningar.

Innehåll

  • Några inträffade händelser
  • Gaser och vätskors egenskaper, fysikalisk, kemiska, toxiska
  • Utsläppsscenarier och skyddsmetoder
  • Spridningsberäkningar och toxiska effekter
  • Fri gasmolnsexplosion, innesluten explosion och tryckkärlsexplosion, skador av tryck
  • Pölbrand, jetbrand, BLEVE och skador av värmestrålning

Kursledare

Tomas Lackman, AFRY

Kursmaterial

Konsekvensanalys; Utflöde av gaser och vätskor, brand och explosion (IPS, 2022)