IPS projekt

Detta är en kortfattad redogörelse för de projekt som IPS arbetar med för tillfället, eller som nyligen avslutats. I IPS program finns både nedanstående projekt och tänkbara framtida projekt beskrivna. 

Säker process design (Projekt 50)
Projektet inleddes med en workshop i början av 2016, där medlemmar presenterade egna exempel på olika säkerhetsaspekter i process design. Våren 2019 påbörjas arbetet med framtagning av en handledning om grundläggande säkerhetsaspekter vid process design. Uppdraget har tilldelats pidab.

Processäkerhetsindikatorer (Projekt 66)

Projektet syftade till erfarenhetsutbyte avseende användning av processäkerhetsindikatorer. En enkät bland medlemsföretag med processanläggningar har genomförts under våren 2018. En rapport presenterades på IPS processäkerhetskonferens 9-10 oktober 2018, och i december 2018 hölls et seminarium om ämnet. Rapporten finns på hemsidan. Projektet kommer även at prresenteras på Loss Prevention symposiet i Delfrt i juni 2019.

Fortlöpande tillsyn (Projekt 67)

Projektet syftar till erfarenhetsutbyte avseende praktisk tillämpning av kravet på fortlöpande tillsyn i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar, 2017:3 (och innan dess AFS 2002:1). Ett seminarium genomfördes i december 2017. En handledning färdigställdes och publicerats på hemsidan. Projektet avslutas med seminarium i samband med årsmötet 20 mars 2019.

Kvantitativ riskanalys (Projekt 78)

En förstudie inom området genomförs för närvarande av ÅF i samarbete med COWI, på uppdrag av IPS. Syftet är bland annat att kartlägga hur QRA används i Sverige och utomlands. Den 28 maj blir det ett heldagsseminarium för att diskutera hur användningen av QRA kan utvecklas, och vad en framtida IPS handledning om QRA ska innehålla.

Projekt som avslutats under 2017-2018 

Bemannade byggnader
Projektet har utmynnat i en ny handledning med riktlinjer för lokalisering och dimensionering av bemannade byggnader med avseende på risk för gasmolnsexplosion.

Entreprenadsäkerhet

En ny handledning om hantering av processäkerhetsaspekter i samband med entreprenader lanserades i mars 2017.

Riskanalys gemensamma system (Projekt 38)

Projektet avslutades under våren 2018. Det syftade till komplettering av befintlig handledning om riskanalysmetodik, med avseende på avgränsningsproblematik och angreppssätt för gemensamma system (servicesystem o.dyl.). Den uppdaterade "Handledning om genomförande av riskanalyser i processindustrin" finns nu att ladda ned eller beställa under fliken "Material". De nya checklistorna för gemensamma system, som ingår i handledningen, publiceras inom kort separat som ifyllbara mallar.

Processoperatörens roll i processäkerhetsarbetet (Projekt 40)

Operatörens roll i processäkerhetsarbetet och de krav på kompetens som rollen medför har identifierats av en arbetsgrupp inom IPS. Därefter togs ett generellt utbildningsmaterial i processäkerhet för processoperatörer fram. Materialet är tänkt att fungera som en bas och en inspiration för lokala utbildare, som modifierar och anpassar det för lokala behov och utifrån de egna processriskerna. Hela materialet lanserades på IPS seminarium om operatörsutbildning den 30 januari 2018. Materialet består av 

Powerpointbilder med föreläsaranteckningar. Redigerbar ppt-fil kan laddas ned av kontaktpersonen i varje medlemsföretag/-organisation, efter personlig inloggning. Se fliken "Om IPS, För kontaktpersoner.

- Handledning för utbildningsansvariga  och Kompendium för kursdeltagare, kan laddas ned eller beställas under fliken "Material".

Uppdatering av äldre handledningar (Projekt 71)

 Handledningarna "Brand som kemisk reaktion" och "Gasexplosioner" har ersatts av "Brand och explosion i vätskor och gaser". Handledningarna "Dammexplosioner" och "Dammexplosioner - Åtgärder för att förhindra och lindra effekterna" har slagits samman och ersatts av en utökad och uppdaterad handledning, "Dammexplosioner".