Kurser

IPS anordnar varje vår och höst ett antal kurser inom olika ämnen som vi anser viktiga för processäkerheten. Kurserna är mellan 1/2 dag och 2 dagar, och det finns både fysiska och digitala kurser, samt en webbutbildning (e-learning). Klicka i menyn till vänster, eller i listan nedan, för att få mer information om innehållet i de olika kurserna. Tidpunkter publiceras i kalendariet. Du anmäler dig genom att klicka på respektive kurs i kalendariet. 

Kurserna är avgiftsfria för alla anställda hos IPS medlemmar. I mån av plats kan även icke medlemmar delta, då mot en avgift. Antalet deltagare är begränsat och kurserna innehåller både föreläsningar och övningsmoment. I de flesta fall används IPS skrifter som kurslitteratur. Deltagande ger kursintyg.

Är min arbetsgivare medlem i IPS? 

Utbildningsguider

För att hjälpa dig att välja vilka kurser du ska prioritera, välj guide nedan utifrån ditt arbetsområde eller din roll:

Frågor?

Mejla Anna-Lena Eriksson, kursansvarig för IPS, eller Anna Rawlings vid Demo Group som är kursadministratör. 

Våra kurser 

 

Arbetstillstånd och säker avställning

Exempel på faror och olyckor i samband med olika typer av arbeten (heta arbeten, slutna utrymmen, trycksatta anordningar, kemikalier) Lagstiftning Arbetstillstånd (procedur, organisation och system) Säker avställning (metodik) Gasfrimätning (översiktligt)

Läs mer

ATEX - Dammexplosioner: Riskhantering och klassning

Dammexplosioner-förutsättningar, förlopp och skadeverkningar Riskbedömning Bowtie Explosionsfarlig miljö - klassning Tändriskbedömning Bedömning av konsekvenser Åtgärder för att förhindra dammexplosioner Städning, rengöring Processventilation Inertering Substitution Skadebegränsande åtgärder Tryckavlastning Undertryckning (suppression) Inneslutning Explosionsisolering

Läs mer

ATEX - Grundkunskaper om explosiva atmosfärer

Risker och egenskaper Regler och standarder Övergripande kravställning ATEX Riskbedömning Klassning Design, skyddsåtgärder och utrustning Arbete i explosionsfarlig miljö Dokumentation

Läs mer

ATEX - Klassning av explosionsfarliga områden (gas och vätska)

Kursen börjar med en introduktion till klassning av explosionsfarliga områden. Olika metoderna nämns övergripande men fokus ligger därefter på riskbaserad metodik (beräkningar och bedömningar). …

Läs mer

Barriärtänkande och barriärvård

Definitioner, riskanalys, olika barriärtyper Exempel på olyckor, p.g.a. bristande barriärvård Tekniska barriärer Mänskliga barriärer (också sammansatta barriärer) ’Komplexa’ organisatoriska barriärer: Exempel – MOC-management of change, Nödlägeshantering m.m Barriärvård i ledningssystem Övningar med exempel från industrin  

Läs mer

Introduktion till processäkerhet

Kursen handlar om processäkerhet, det vill säga att förhindra olyckor med farliga ämnen i anläggningar som hanterar sådana gaser, vätskor eller partiklar. Kursen behandlar de två frågorna: - Vad kan hända? - Vad kan vi göra åt det? Riskhantering Tekniska skyddsåtgärder Organisatoriska skyddsåtgärder OBS: En kortare version av kursen finns även som webb-utbildning (e-learning).

Läs mer

Konsekvensanalys: Utsläpp, brand och explosion

Några inträffade händelser Gaser och vätskors egenskaper, fysikalisk, kemiska, toxiska Utsläppsscenarier och skyddsmetoder Spridningsberäkningar och toxiska effekter Fri gasmolnsexplosion, innesluten explosion och tryckkärlsexplosion, skador av tryck Pölbrand, jetbrand, BLEVE och skador av värmestrålning

Läs mer

Lärande av händelser

Varför sker oönskade händelser? Metoder för visualisering och utredning av händelser. Samla in och organisera fakta Händelseanalys i MTO-perspektiv Analysera orsaker Föreslå, rekommendera och genomföra åtgärder. Aggregerade utredningar. Organisatoriskt lärande, analysera trender.

Läs mer

Mänskliga faktorer i processindustrin

Innehåll Grundläggande teori om MTO (människa, teknik, organisation) Att applicera MTO i praktiken MTO i utvecklingsprocessen Övergripande genomgång av analysmetoder Övergripande genomgång olycksutredning med MTO-perspektiv

Läs mer

Reaktivitetsrisker

Kursen ger kunskap att bedöma kemiska reaktivitetsrisker, vilka mätmetoder som finns tillgängliga för att ta fram nödvändig processäkerhetsdata och vilka metoder som används för att minska och hantera riskerna. …

Läs mer

Riskanalysmetoder

Om risk- och riskhanteringsprocessen, översikt över riskanalysmetoder Grovanalys What-if analys HAZOP Operatörsanalys Bow tie Val av metod Riskvärdering och tolerabel risk

Läs mer

Säker processdesign

Kursens syfte är att förmedla kunskap om viktiga processäkerhetsaspekter avseende design av processystem, samt att bidra till ökat fokus på processdesignens betydelse för processäkerheten. Huvudområdena i kursen är: Övergripande strategier för säker design av processystem /-utrustningar Projektprocessen Anläggningens layout   Bestämning av designparametrar Design av olika utrustningstyper  

Läs mer

SIL i praktiken - Analysfasen

Standarden SS-EN 61511:2017, Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin Säkerhetskritiska instrumentfunktioner & system Riskbedömning Metoder för bestämning av integritetsnivå (SIL-bestämning) Säkerhetskravspecifikation (översikt, funktionskrav)

Läs mer

SIL i praktiken - Drift och underhåll

Kursen presenterar och förklarar innebörden av viktiga krav avseende drift och underhåll av säkerhetskritiska instrumentsystem enligt funktionssäkerhetsstandarden SS-EN 61511.

Läs mer

SIL i praktiken - Översikt

Syftet med denna kurs är att ge en introduktion till säkerhetskritiska instrumentsfunktioner och - system och en översikt av standarden SS-EN 61511. Den ger även viktiga förkunskaper för den som ska delta på de fördjupande IPS-kurserna om SIL i praktiken, eller på annat sätt fortsätta utveckla sig inom området.

Läs mer

SIL i praktiken - Realiseringsfasen

Kursen behandlar hur hårdvaran och applikationsprogramvaran i ett säkerhetskritiskt instrumentsystem ska konstrueras för att uppfylla kraven i funktionssäkerhetsstandarden SS EN (IEC) 61511. …

Läs mer

Skademekanismer hos tryckbärande utrustning

Erosion och kavitation Allmänkorrosion Miljöbetingad korrosion Biologisk korrosion Högtemperaturkorrosion Försprödning Utmattning Krypning Praktiska övningar

Läs mer

Statisk elektricitet

Uppladdning, varför uppstår statisk elektricitet Urladdning, energier och antändningsrisker Förebyggande av uppladdning Förebyggande av urladdning Speciella åtgärder för oledande material

Läs mer

Webbutbildning: Introduktion till processäkerhet (e-learning)

Kursen handlar om processäkerhet, det vill säga att förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i processer med farliga ämnen i gas-, vätske- eller pulverform. Kursen innehåller följande rubriker: IntroduktionOlyckor och olycksfenomenRiskhanteringMTOMänniskaTekniska skyddsåtgärderOrganisation Efter godkända prov kan kursdeltagaren själv skriva ut ett diplom.  Hur går det till? …

Läs mer