Seveso-lagstiftningen

Information om Sevesolagstiftningen (Seveso III) finns på MSB:s hemsida.

IPS har tagit fram en lathund för Sevesoklassade kemikalier som du hittar här under rubriken "Sevesolagstiftningen"

Förslag på tillvägagångssätt avseende kravet på att redovisa lärdomar från olyckor i säkerhetsrapporten

Vad är det enligt lagstiftningen som ska redovisas? "En granskning av tidigare olyckor och tillbud med samma ämnen och processer, överväganden om lärdomar från dessa och en uttrycklig hänvisning till specifika åtgärder som har vidtagits för att förebygga sådana olyckor"

Vilka olyckor och tillbud? Olyckor som avses inom ramen för Sevesolagen är sådana som inneburit allvarlig fara för liv eller en mycket allvarlig miljöstörning och där Sevesoklassade ämnen varit inblandade. Även allvarliga tillbud där fara för liv varit överhängande kan vara aktuella. Fokusera i första hand på olyckor som har lett till faktiskt lärande i den egna organisationen. Avsikten med lagstiftningen är att anläggningsägaren ska demonstrera att lärandet från egna och andras misstag fungerar. Det är inte mängden som är avgörande.

Inventera olyckor som har lett till egna åtgärder. Samla en grupp personer med olika kompetenser som har lång erfarenhet från den egna anläggningen. Inventera både allvarliga tillbud och olyckor som hänt på den egna anläggningen och olyckor i omvärlden som föranlett åtgärder. Beskriv dessa olyckor kortfattat inklusive vilka åtgärder de föranlett.

Utnyttja koncernrelationer. Komplettera med erfarenheter från systerfabriker inom samma koncern, och samarbeta inom koncernen för att ta fram information.

Utnyttja svenska och internationella nätverk. Inventera vilka nätverk som företaget deltar i. Exempel kan vara licensgivare, processäkerhetsorganisationer, branschorganisationer. Ofta ingår utbyte av säkerhetsrelaterad information och rapportering av olyckor i licensavtal. CEFIC organiserar ett flertal nätverk mellan producenter av vissa kemikalier eller användare av vissa teknologier. Även en del svenska branschorganisationer organiserar sådant utbyte. Ställ krav på utbyte av säkerhetsinformation när nya licensavtal tecknas.

Sök i öppna databaser Se exempel ovan. Det här är i första hand en viktig del av en kontinuerlig eller återkommande process att lära sig från andras olyckor. Det är bara olyckor som man faktiskt lärt något av som är aktuellt att redovisa i en säkerhetsrapport.

Fortsatt arbete
Den erfarenhetsbank som blir resultatet av arbetet kan bli ett mycket viktigt verktyg i den interna utbildningen av egen personal. Säkerställ att processer finns på plats för att kontinuerligt utnyttja erfarenheter från såväl relevanta nätverk som egna olyckor och håll listan över "största lärdomarna" levande.