Kurser

IPS anordnar varje vår och höst ett antal en- eller tvådagskurser inom olika ämnen som vi anser viktiga för processäkerheten. Klicka på underrubrikerna i menyn till vänster, eller i listan nedan, för att få mer information om innehållet i de olika kurserna. När kurserna går av stapeln framgår av kursprogrammet som publiceras i kalendariet i början av vår- respektive höstterminen. Man anmäler sig genom att klicka på respektive kurs i kalendariet. 

Kurserna är avgiftsfria för alla anställda hos IPS medlemmar. I mån av plats kan även icke medlemmar delta mot en avgift (normalt 3500 kr per kurs). Antalet deltagare är begränsat och kurserna innehåller både föreläsningar och övningsmoment. I de flesta fall används IPS skrifter som kurslitteratur. Deltagande ger kursintyg.

Vi anlitar Demo Group för att administrera anmälningar.

Webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet

IPS erbjuder en webb-baserad utbildning i processäkerhet. Utbildningen är kostnadsfri för medlemmars anställda och för högskolestudenter på relevanta utbildningar. Även företag som inte är medlemmar kan använda utbildningen, men då mot en avgift för varje deltagare. Den tar ca 3-5 timmar att genomföra. Vår förhoppning är att en större grupp anställda och studenter därmed kan få en grundläggande kunskap om processäkerhet. Läs mer under IPS webb-utbildning hur man får tillgång till utbildningen.

 

Är min arbetsgivare medlem i IPS? 

Våra kurser 

 

Arbetstillstånd och säker avställning

Exempel på faror och olyckor i samband med olika typer av arbeten (heta arbeten, slutna utrymmen, trycksatta anordningar, kemikalier) Lagstiftning Arbetstillstånd (procedur, organisation och system) Säker avställning (metodik) Gasfrimätning (översiktligt)

Läs mer

Barriärtänkande och barriärvård

Definitioner, riskanalys, olika barriärtyper Exempel på olyckor, p.g.a. bristande barriärvård Tekniska barriärer Mänskliga barriärer (också sammansatta barriärer) ’Komplexa’ organisatoriska barriärer: Exempel – MOC-management of change, Nödlägeshantering m.m Barriärvård i ledningssystem Övningar med exempel från industrin  

Läs mer

Dammexplosioner

Kursen utgår från praktiska exempel. Vad krävs för en dammexplosion, förlopp och skadeverkningar Viktiga säkerhetsdata ATEX-klassning och krav på utrustning Förhindra explosiv atmosfär Eliminera tändkällor Förhindra och begränsa skadeverkningar

Läs mer

Introduktion till processäkerhet

Kursen handlar om processäkerhet, det vill säga att förhindra olyckor med farliga ämnen i processer som använder sig av ämnena i gas-, vätske- eller pulverform. Kursen behandlar de två frågorna: - Vad kan hända? - Vad kan vi göra åt det? Riskhantering Tekniska skyddsåtgärder Organisatoriska skyddsåtgärder

Läs mer

Konsekvensanalys: utsläpp, brand och explosion

Några inträffade händelser Gaser och vätskors egenskaper, fysikalisk, kemiska, toxiska Utsläppsscenarier och skyddsmetoder Spridningsberäkningar och toxiska effekter Fri gasmolnsexplosion, innesluten explosion och tryckkärlsexplosion, skador av tryck Pölbrand, jetbrand, BLEVE och skador av värmestrålning

Läs mer

Mänskliga faktorn i processindustrin

Grundläggande teori om human factors och MTO (människa, teknik, organisation) – systemsyn på säkerhet. Förståelse för människans förmågor och begränsningar och dess påverkan, eftersom samma förmåga kan vara både en för- och nackdel för säkerheten. …

Läs mer

Reaktivitetsrisker

Kursen ger kunskap att bedöma kemiska reaktivitetsrisker, vilka mätmetoder som finns tillgängliga för att ta fram nödvändig processäkerhetsdata och vilka metoder som används för att minska och hantera riskerna. …

Läs mer

Riskanalysmetoder

Om risk och lagstiftningens krav, översikt över riskanalysmetoder Grovanalys, klassövning What-if analys HAZOP, praktisk övning Operatörsanalys Felträdsanalys, klassövning Händelseträd Val av metod Tolerabel risk

Läs mer

SIL i praktiken - Introduktion och SIL-bestämning

Standarden IEC 61511 SIS livscykel och SIL Säkerhetskritiska instrumentfunktioner & system Riskanalys och tolerabel risk Metoder för bestämning av integritetsnivå, övning i SIL-bestämning

Läs mer

SIL i praktiken - Specifikation och realisering

Kursen behandlar översiktligt hur hårdvaran och applikationsprogramvaran i ett säkerhetskritiskt instrumentsystem ska konstrueras, provas och underhållas för att uppfylla kraven i funktionssäkerhetsstandarden SS EN (IEC) 61511. …

Läs mer

Skademekanismer hos tryckbärande utrustning

Erosion och kavitation Allmänkorrosion Miljöbetingad korrosion Biologisk korrosion Högtemperaturkorrosion Försprödning Utmattning Krypning Praktiska övningar

Läs mer

Statisk elektricitet

Uppladdning, varför uppstår statisk elektricitet Urladdning, energier och antändningsrisker Förebyggande av uppladdning Förebyggande av urladdning Speciella åtgärder för oledande material

Läs mer

Utflöde och spridning av gaser och vätskor

Gasers egenskaper Gasers toxicitet och brännbarhetsgränser Utsläpp och spridning av gaser och vätskor Spridningsberäkningar Program för konsekvensberäkningar

Läs mer

Utredning av tillbud och olyckor

Varför händer olyckor - olycksmodeller Att systematiskt lära sig av tillbud och olyckor Insamla och organisera fakta, övning STEP-metoden Utreda orsaker, övning orsaksträd Föreslå och genomföra åtgärder, analysera trender 

Läs mer

Webbutbildning: Introduktion till processäkerhet

Kursen handlar om processäkerhet, det vill säga att förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i processer med farliga ämnen i gas-, vätske- eller pulverform. Kursen innehåller följande rubriker: IntroduktionOlyckor och olycksfenomenRiskhanteringMTOMänniskaTekniska skyddsåtgärderOrganisation Efter godkända prov kan kursdeltagaren själv skriva ut ett diplom. …

Läs mer