IPS styrning

IPS styrs av en styrelse och en programkommitté som väljs av medlemmarna vid årsstämman i mars. Föreningens löpande verksamhet leds av en föreståndare, som utses av styrelsen.

Här finns viktiga styrdokument:

Årsstämma

Utskickade handlingar samt protokoll från senaste årsstämman finns tillgängliga för alla kontaktpersoner, efter individuell inloggning.