IPS styrning

IPS styrs av en styrelse och en programkommitté som väljs av medlemmarna vid årsstämman i mars. Föreningens löpande verksamhet leds av en föreståndare, som utses av styrelsen. Föreståndare är Mats Lindgren.

Här finns viktiga styrdokument:

Årsstämma

Stämmoprotokoll och utskickade underlag från senaste årsstämman finns tillgängliga för alla kontaktpersoner, efter individuell inloggning.