IPS projekt

Detta är en kortfattad redogörelse för de projekt som IPS arbetar med för tillfället, som planeras att starta under året eller som nyligen avslutats. I IPS program finns både nedanstående projekt och fler tänkbara framtida projekt beskrivna. 

Projekt som pågår (april 2021)

Lagstadgad incidentrapportering av processäkerhetshändelser (Projekt 65)

Ett samverkansprojekt pågår tillsammans med MSB, länsstyrelsernas nationella sevesosamordnare och IKEM , för att ta fram en informationsbroschyr kring kraven i 2 kap 4 § LSO avseende rapportering av olyckor och tillbud som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön. Parallellt kommer IPS eventuellt att ta fram en egen skrift som behandlar liknande krav i annan lagstiftning. 

Kvantitativ riskanalys (Projekt 78)

Projektets steg 1 pågår, framtagning av en inledande översiktlig skrift. AFRY med Sohrab Nassiri i spetsen har fått uppdraget, Anders Jacobsson är IPS projektledare och Robin Zetterlund från Bengt Dahlgren Brand och Risk är särskild granskare. Det är ca 15 personer i referensgruppen, intresset av att medverka har varit stort. Arbetet ska vara klart i maj/juni 2021. Därefter planeras ytterligare ett steg, framtagning av en detaljerad metodhandledning för QRA.

Framtidens kontrollrumsmiljöer (Projekt 82)

En inledande enkätundersökning bland IPS medlemmar, för att kartlägga utmaningar, utveckling- och kompetensbehov kommer att göras i samarbete med RISE. Utifrån resultatet av enkäten planeras fortsatt arbete inom prioriterade områden.

Efterlevnad av instruktioner (Projekt 85)

Ett arbete för att analysera utmaningar och möjligheter avseende arbete med och efterlevnad av olika typer av procedurer för drift av processanläggningar har nyligen påbörjats i samarbete med ett medlemssföretag och ett examensarbete vid masterprogrammet vid Lunds Universitet, Human Factors and System Safety. 

Processäkerhetens grundregler (Projekt 87)

Översättning till svenska av häftet "Process Safety Fundamantals", som tagits fram av European Process Safety Centre (EPSC). Skriften kommer finnas både i digital och tryckt form.

Projekt som planeras att starta 2021-2022

Lära av många små tillbud (projekt 63)

Seminarium, handledning och/eller skrift om metoder för lärande genom övergripande analys av ett större antal "små incidenter". Därigenom kan djupare liggande svagheter i en organisation och dess system identifieras och åtgärdas. 

Säker uppstart (projekt 89)

Många incidenter kan kopplas till uppstart efter underhållsstopp. En handledning om procedurer, checklistor och tips bör tas fram.

ATEX (projekt 88)

Seminarium, handledning och/eller kurs avseende praktisk tillämpning av ATEX-relaterade regelverk (främst SRVFS 2004:7, AFS 2003:3, SEK Handbok 426)

Projekt som avslutats under 2018-2021 

Miljöriskbedömning - Metod för bedömning av miljökonsekvens av kemikalieolyckor (Projekt 62)

En ny handledning togs fram av WSP med Jan-Ove Ragnarsson i spetsen. Eva Bergström var IPS projektledare. Det var ca 15 personer i referensgruppen, intresset av att medverka har varit stort. Arbetet blev klart i början av 2021, och metoden presenterades i samband med årsmötet 23 mars 2021. Inspelning av föredraget finns här

Säker processdesign (Projekt 50)

En handledning om grundläggande säkerhetsaspekter vid process design har tagits fram. Uppdraget utfördes av pidab med Jonas Rudling som huvudansvarig. Den färdiga skriften lanserades i samband med årsmötesseminariet den 3 mars 2020. Dessutom presenterades innehållet översiktligt vid ett webinar i maj 2020. Under 2021 kommer en återkommande endagskurs att börja hållas, med Jonas Rudling som kursledare.

Mänskliga faktorn (Projekt 83) 

En ny handledning, "Mänskliga faktorn i processindustrin - Hur människan, tekniken och organisationen samspelar i säkerhetsarbetet" har tagits fram. Arbetet utfördes av en grupp på COWI, bestående av Anette Marelod, Ida Esberg och Jeton Partini. En översikt över innehållet presenterades vid ett webinar i september 2020. Under 2021 kommer endagskursen inom området att uppdateras, utgående från den nya skriften.

Ledningssystem för funktionssäkerhet (Projekt 84)

IPS kompendier om säkerhetskritisk instrumentering, ”SIL i praktiken” har uppdaterrats och kompletterats med en tredje skrift som handlar om drifts- och underhållsaspekter. De två befintliga skrifterna uppdaterades bland annat med utökningar avseende ledningssystem. Arbetet utfördes av Blenda Weibull, Weibullkonsult, och Lars Axelsson, pidab. Arbetet blev klart under våren 2020 och resultatet presenterades vid ett webinar i maj 2020.

Fortlöpande tillsyn (Projekt 67)

Projektet syftade till erfarenhetsutbyte avseende praktisk tillämpning av kravet på fortlöpande tillsyn i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar, 2017:3 (och innan dess AFS 2002:1). Ett seminarium genomfördes i december 2017. En handledning färdigställdes och finns att ladda ned eller beställa under fliken "Material, Publikationer" . Projektet avslutades med seminarium i samband med årsmötet 20 mars 2019.

Processäkerhetsindikatorer (Projekt 66)

Projektet syftade till erfarenhetsutbyte avseende användning av processäkerhetsindikatorer. En enkät bland medlemsföretag med processanläggningar har genomförts under våren 2018. En rapport presenterades på IPS processäkerhetskonferens 9-10 oktober 2018, och i december 2018 hölls et seminarium om ämnet. Rapportenkan laddas ned eller beställas här (länk). Projektet kommer även at presenterades på Loss Prevention symposiet i Delft i juni 2019. 

Bemannade byggnader
Projektet har utmynnat i en ny handledning med riktlinjer för lokalisering och dimensionering av bemannade byggnader med avseende på risk för gasmolnsexplosion.

Riskanalys gemensamma system (Projekt 38)

Projektet avslutades under våren 2018. Det syftade till komplettering av befintlig handledning om riskanalysmetodik, med avseende på avgränsningsproblematik och angreppssätt för gemensamma system (servicesystem o.dyl.). Den uppdaterade "Handledning om genomförande av riskanalyser i processindustrin" finns nu att ladda ned eller beställa under fliken "Material". De nya checklistorna för gemensamma system, som ingår i handledningen, publiceras inom kort separat som ifyllbara mallar.

Processoperatörens roll i processäkerhetsarbetet (Projekt 40)

Operatörens roll i processäkerhetsarbetet och de krav på kompetens som rollen medför har identifierats av en arbetsgrupp inom IPS. Därefter togs ett generellt utbildningsmaterial i processäkerhet för processoperatörer fram. Materialet är tänkt att fungera som en bas och en inspiration för lokala utbildare, som modifierar och anpassar det för lokala behov och utifrån de egna processriskerna. Hela materialet lanserades på IPS seminarium om operatörsutbildning den 30 januari 2018. Materialet består av 

Powerpointbilder med föreläsaranteckningar. Redigerbar ppt-fil kan laddas ned av kontaktpersonen i varje medlemsföretag/-organisation, efter personlig inloggning. Se fliken "Om IPS, För kontaktpersoner.

- Handledning för utbildningsansvariga  och Kompendium för kursdeltagare, kan laddas ned eller beställas under fliken "Material".

Uppdatering av äldre handledningar (Projekt 71)

Handledningen som tidigare hette "Säker avställning och gasfrihetsmätning" har uppdaterats, utökats och bytt namn till "Arbetstillstånd och säker avställning". Handledningarna "Brand som kemisk reaktion" och "Gasexplosioner" har ersatts av "Brand och explosion i vätskor och gaser". Handledningarna "Dammexplosioner" och "Dammexplosioner - Åtgärder för att förhindra och lindra effekterna" har slagits samman och ersatts av en utökad och uppdaterad handledning, "Dammexplosioner".