IPS projekt

Detta är en kortfattad beskrivning av projekt som IPS arbetar med för tillfället, som planeras att starta under året eller som nyligen avslutats. I IPS program finns både nedanstående projekt och fler tänkbara framtida projekt beskrivna. 

Projekt som avslutats under 2023 och början av 2024

Lärande av händelser; 2:a loopen (projekt 63)

Syftet är att utveckla och tillhandahålla metoder för samlad analys av ett större antal händelser, och att analysera och sprida kunskap om vanligt förekommande bakomliggande orsaker. Ett inledande möte med intresserade företag planeras i slutet av oktober.

Säker uppstart (projekt 88)

Många incidenter kan kopplas till uppstart efter underhållsstopp. En handledning om procedurer, checklistor och tips färdigställdes under våren och lanserades vid ett webbinarium 2023-05-30 (inspelat).

Frånkoppling av stora SIL-motorer (Projekt 92)

Befintlig skrift, "SIL i praktiken - Realiseringsfasen" kompletterades med avseende på lösningar för frånkoppling av stora elmotorer, där frånkoppling ingår i SIL-klassade säkerhetsfunktioner. Nyheterna presenterades och kommenterades vid ett webbinarium 2023-06-01 (inspelat). 

Uppdatering av "lathund" till Sevesoklassade ämnen (Projekt 98)

Lathunden sammanfattar innehållet i Seveso III Bilaga 1, med aktuella referenser till CLP. En uppdatering publiceras inom kort. 

Föreståndare Brandfarlig Vara (Projekt 99)

En ny skrift, ”Föreståndare brandfarliga varor; Kompetens, ansvar och arbetsuppgifter”, har tagits fram av IPS och Brandskyddsföreningen, för att förtydliga de krav som ställs på föreståndare för brandfarlig vara.

Projekt som pågår eller påbörjas inom kort (första halvåret 2024)

QRA Del 3 (Projekt 78)

QRA för en fiktiv verksamhet görs av en examensarbetare från Chalmers i samarbete med AFRY och GEXCON , för att testa och åskådliggöra principerna i IPS handledningar, QRA Del 1 och 2.

Checklistor för processriskanalys (Projekt 94)

De checklistor som finns på hemsidan och som bilagor i handledningen om riskanalysmetoder ses över och revideras.

Processäkerhet för högre chefer (Projekt 95)

Framtagning av upplägg och tillhörande presentationsmaterial för årliga seminarier/webbinarier för högre chefer. Målgrupp är chefer på ledningsgruppsnivå (sajt eller högre) från tillverkande medlemsföretag.

Videoproduktion om Processäkerhetens grundregler (Projekt 100)

Drift- och underhållsarbete i medlemsföretags anläggningar filmas för att åskådliggöra några av processäkerhetens grundregler (översättning av "Process Safety Fundamentals" från European Process Safety Center).

Projekt som kan komma att startas under 2024

Framtidens kontrollrumsmiljöer (Projekt 82)

RISE förslag till förstudie, "Situation awareness in future control rooms", vilar sedan 2023 p.g.a. problem med finansiering. Exjobb med liknande innehåll diskuteras med LTH och medlemsföretag i Skåne.

Utveckling och användning av driftinstruktioner (Projekt 85)

Utmaningar och möjligheter avseende utveckling och användning av driftsinstruktioner studerades hösten 2021 i samarbete med ett medlemssföretag, i ett examensarbete vid masterprogrammet Human Factors and System Safety vid Lunds Universitet. Fortsatt arbete i IPS regi övervägs.

Tekniskt brandskydd (Projekt 90)

Planen är att ta fram en skrift om principer och metoder för identifiering och bedömning av dimensionerande brandscenarier, utveckling av brandskyddsfilosofier samt rekommendationer avseende vissa typer av brandskydd.

Processäkerhet i relation till nya processer/teknologier (Projekt 91)

Framtagning av nya publikationer, alternativt komplettering av befintliga, med avseende på processäkerhetsaspekter vid utveckling av nya processer/teknologier. Bland annat har en uppdatering av IPS Vätgashandbok från 2003 diskuterats.

Projekt som avslutats under 2018-2022 

ATEX (Projekt 88)

Seminarium, publikationer och kurser avseende praktisk tillämpning av ATEX-relaterade regelverk (SRVFS 2004:7, AFS 2003:3, SEK Handbok 426).

Kvantitativ riskanalys (Projekt 78)

En ny handledning, QRA Del 1, togs fram och lanserades vid ett webbinarium 2021-09-01. Del 2, en mer detaljerad metodvägledning, lanserades i september 2022.. 

Processäkerhetens grundregler (Projekt 87)

Översättning till svenska av häftet "Process Safety Fundamantals", som tagits fram av European Process Safety Centre (EPSC). Översättningen är klar och finns i både digital och tryckt form. Ett webbinarium hålls 2021-12-07.

Miljöriskbedömning - Metod för bedömning av miljökonsekvens av kemikalieolyckor (Projekt 62)

En ny handledning togs fram av WSP med Jan-Ove Ragnarsson i spetsen. Eva Bergström var IPS projektledare. Det var ca 15 personer i referensgruppen, intresset av att medverka har varit stort. Arbetet blev klart i början av 2021, och metoden presenterades i samband med årsmötet 23 mars 2021. Inspelning av föredraget finns här

Säker processdesign (Projekt 50)

En handledning om grundläggande säkerhetsaspekter vid process design har tagits fram. Uppdraget utfördes av pidab med Jonas Rudling som huvudansvarig. Den färdiga skriften lanserades i samband med årsmötesseminariet den 3 mars 2020. Dessutom presenterades innehållet översiktligt vid ett webinar i maj 2020. Under 2021 kommer en återkommande endagskurs att börja hållas, med Jonas Rudling som kursledare.

Mänskliga faktorn (Projekt 83) 

En ny handledning, "Mänskliga faktorn i processindustrin - Hur människan, tekniken och organisationen samspelar i säkerhetsarbetet" har tagits fram. Arbetet utfördes av en grupp på COWI, bestående av Anette Marelod, Ida Esberg och Jeton Partini. En översikt över innehållet presenterades vid ett webinar i september 2020. Under 2021 kommer endagskursen inom området att uppdateras, utgående från den nya skriften.

Ledningssystem för funktionssäkerhet (Projekt 84)

IPS kompendier om säkerhetskritisk instrumentering, ”SIL i praktiken” har uppdaterrats och kompletterats med en tredje skrift som handlar om drifts- och underhållsaspekter. De två befintliga skrifterna uppdaterades bland annat med utökningar avseende ledningssystem. Arbetet utfördes av Blenda Weibull, Weibullkonsult, och Lars Axelsson, pidab. Arbetet blev klart under våren 2020 och resultatet presenterades vid ett webinar i maj 2020.

Fortlöpande tillsyn (Projekt 67)

Projektet syftade till erfarenhetsutbyte avseende praktisk tillämpning av kravet på fortlöpande tillsyn i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar, 2017:3 (och innan dess AFS 2002:1). Ett seminarium genomfördes i december 2017. En handledning färdigställdes och finns att ladda ned eller beställa under fliken "Material, Publikationer" . Projektet avslutades med seminarium i samband med årsmötet 20 mars 2019.

Processäkerhetsindikatorer (Projekt 66)

Projektet syftade till erfarenhetsutbyte avseende användning av processäkerhetsindikatorer. En enkät bland medlemsföretag med processanläggningar har genomförts under våren 2018. En rapport presenterades på IPS processäkerhetskonferens 9-10 oktober 2018, och i december 2018 hölls et seminarium om ämnet. Rapportenkan laddas ned eller beställas här (länk). Projektet kommer även at presenterades på Loss Prevention symposiet i Delft i juni 2019. 

Bemannade byggnader
Projektet har utmynnat i en ny handledning med riktlinjer för lokalisering och dimensionering av bemannade byggnader med avseende på risk för gasmolnsexplosion.

Riskanalys gemensamma system (Projekt 38)

Projektet avslutades under våren 2018. Det syftade till komplettering av befintlig handledning om riskanalysmetodik, med avseende på avgränsningsproblematik och angreppssätt för gemensamma system (servicesystem o.dyl.). Den uppdaterade "Handledning om genomförande av riskanalyser i processindustrin" finns nu att ladda ned eller beställa under fliken "Material". De nya checklistorna för gemensamma system, som ingår i handledningen, publiceras inom kort separat som ifyllbara mallar.

Processoperatörens roll i processäkerhetsarbetet (Projekt 40)

Operatörens roll i processäkerhetsarbetet och de krav på kompetens som rollen medför har identifierats av en arbetsgrupp inom IPS. Därefter togs ett generellt utbildningsmaterial i processäkerhet för processoperatörer fram. Materialet är tänkt att fungera som en bas och en inspiration för lokala utbildare, som modifierar och anpassar det för lokala behov och utifrån de egna processriskerna. Hela materialet lanserades på IPS seminarium om operatörsutbildning den 30 januari 2018. Materialet består av 

Powerpointbilder med föreläsaranteckningar. Redigerbar ppt-fil kan laddas ned av kontaktpersonen i varje medlemsföretag/-organisation, efter personlig inloggning. Se fliken "Om IPS, För kontaktpersoner.

- Handledning för utbildningsansvariga  och Kompendium för kursdeltagare, kan laddas ned eller beställas under fliken "Material".

Uppdatering av äldre handledningar (Projekt 71)

Handledningen som tidigare hette "Säker avställning och gasfrihetsmätning" har uppdaterats, utökats och bytt namn till "Arbetstillstånd och säker avställning". Handledningarna "Brand som kemisk reaktion" och "Gasexplosioner" har ersatts av "Brand och explosion i vätskor och gaser". Handledningarna "Dammexplosioner" och "Dammexplosioner - Åtgärder för att förhindra och lindra effekterna" har slagits samman och ersatts av en utökad och uppdaterad handledning, "Dammexplosioner".