Olyckor och tillbud

Den nya Sevesolagstiftningen ställer större krav på att i säkerhetsrapporten redovisa lärande från olyckor, inte bara på den egna anläggningen (SFS 2015:236, bilaga 3, punkt 4a iii).
Här ges tips på olycksdatabaser och böcker samt förslag på tillvägagångssätt för att uppfylla lagstiftningens krav.

Olycksdatabaser och sammanställningar över olyckor

Sverige:

MSB: Erfarenheter och lärande från olyckor med farliga ämnen (rapporter och sammanställningar), främst rapportering enligt LBE, LSO och LFG.
 
MSB RIB Bibliotek: Här finns bland annat Räddningstjänsternas olycksutredningsrapporter (alla kategorier)
 
HAVKOM: Utredningar genomförda av Statens haverikommission (Sverige)
 
AV: Arbetsmiljöverkets hemsida om olycksstatistik.  
 

Internationellt: 

ARIA: fransk mycket stor databas för alla typer av industriolyckor, en hel del även på engelska
 
CSB: amerikanska haverikommissionen för kemikalieolyckor
 
CCPS: Process Safety Beacon utkommer månadsvis med korfattad information om lärdomar av inträffade händelser. De finns på många språk inklusive svenska. Alla nummer finns på CCPS hemsida, och det går även att prenumera på månadsvisa utskick.
 
DECHEMA: tysk databas med anonymiserade beskrivningar av ca 150 olyckor på engelska och tyska. Varje olycka i databasen har en unik orsak/verkan.
 
eMars: EU-databas för rapporterbara incidenter enligt Sevesolagstiftningen
 
European Process Safety Centre: "Learning Sheets" med kort information om lärdomar av inträffade händelser publiceras månadsvis. De senaste finns även i svensk översättning.
 
FABIG: Fira and Blast Information Group, Descriptions of accidents involving hydrocarbon explosions and/or fires
 
HSE: en del stora olycksutredningar i Storbrittanien
 
IChemE: Learning lessons from major incidents (2022). Bok om lärdomar från ett stort antal stora processrelaterade olyckor från 1960-talet och framåt.
 
JST: japansk databas på engelska, detaljerad, till och med 2005
 
 
MAHB: informationssida EU/Seveso
 
Process safety beacon: Månatligt nyhetsbrev från CCPS, om processäkerhet och inträffade händelser. De finns även i svensk översättning.
 
 
 
Youtube:  På Youtube finns många intressanta filmer om internationellt kända olyckor. Sök exempelvis på olyckans namn (innehåller ofta orten eller företagets namn) + disaster eller explosion.
 
ZEMA: tysk databas för rapporterbara incidenter enligt tysk Sevesolagstiftning, endast tyska  
Årssammanställningar - sök på ZEMA

Litteratur om olyckor

"Omtalade olyckor i processindustrin", IPS, 2020 (kan laddas ner eller köpas här)

"Loss Prevention in the Process Industry", Volume 3, 3rd edition, M Sam Mannan, 2005

"Incidents that define Process Safety", J. Atherton, Frederic Gil, 2008

"What went wrong", 5th edition, Trevor Kletz, 2009