Tillbaka till översikten

Riskhantering

Skyddsbarriäranalys (LOPA) - Vägledning för val av numeriska data

Thomas Fylking, Christian Bjursten Carlsson, 48 sidor (2016)

Beställ publikationen

QRA Del 2

Denna skrift ger vägledning för hur en kvantitativ riskanalys genomförs och dokumenteras på ett vederhäftigt och användbart sätt för en processanläggning. Den vänder sig i första hand till utförare och beställare av kvantitativa riskanalyser. Del 1, som publicerades 2021, ger en introduktion för den som inte har så ingående förkunskaper i ämnet. Målsättningen är att Del 1 och Del 2 tillsammans ska skapa en fastare grund för ett seriöst arbete med QRA som metod i Sverige, och bidra till ökad samsyn mellan inblandade intressenter.

Johan Ingvarson, Fredrik Nystedt, Sohrab Nassiri och Terje Egeberg, 87 sidor (2022)

Beställ publikationen

QRA - Del 1

Den här skriften ger en översiktlig beskrivning av kvantitativ riskanalysmetodik, och diskuterar när och hur QRA (efter engelskans Quantitative Risk Analysis) kan vara ett användbart och lämpligt verktyg för riskhantering i och omkring verksamheter där det kan ske allvarliga kemikalieolyckor. Det är IPS målsättning att denna första skrift, och den mer detaljerade metodvägledningen i Del 2, ska bidra till att öka samsynen mellan inblandade intressenter, samt skapa en fastare grund för ett seriöst arbete med QRA som tillförlitlig metod i Sverige.

Sohrab Nassiri m.fl., 44 sidor (2021)

Beställ publikationen

Miljöriskbedömning

Denna handledning innehåller en detaljerad metodbeskrivning för bedömning av miljökonsekvenser av en kemikalieolycka. Vid bedömningen beaktas utsläppt kemikaliemängd, kemikaliens miljöegenskaper, utbredning av den utsläppta kemikalien, tid som den uppkomna miljökonsekvensen kvarstår, vissa särskilda omständigheter samt områdets ekologiska skyddsvärde och dess betydelse för mänskligt nyttjande. Resultaten redovisas i form av poängvärde för beräknad miljökonsekvens. Genom att också beakta separat utförd skattning av sannolikhet fås ett mått på miljöriskens storlek för den aktuella skadehändelsen. Handledningen innehåller också förslag till riskkriterier för den yttre miljön baserat på tillämpning av metoden.

Jan-Ove Ragnarsson m.fl., 55 sidor (2021)

Beställ publikationen

Handledning om riskkriterier

Liane Haeffler, Ivan Mares, 69 sidor (2012)

Beställ publikationen

Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin

Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin, Revision 2018, finns nu att ladda ned (endast medlemmar) eller beställa. Avsnitt och checklistor om gemensamma system har tillkommit, även mindre uppdateringar med avseende på nya/uppdaterade föreskrifter samt redaktionella ändringar.

Magnus Karlsson och Christoffer Käck, COWI, 121 sidor (2018)

Beställ publikationen

Bemannade byggnader i processindustrin

Handledning för placering och dimensionerande explosionslaster med avseende på gasmolnsexplosioner utomhus

Blenda Weibull, 63 sidor (2017)

Beställ publikationen