Publicerad 16 november, 2022

IPS pris för Bästa Exjobbet går till Isabella Bergström!

IPS styrelse har beslutat att tilldela 2022 års pris på 10 000 kr för bästa examensarbete inom processäkerhetsområdet till Isabella Bergström, nyligen utexaminerad från masterprogrammet i Riskhantering och Samhällssäkerhet vid Lunds Tekniska Högskola. Handledare har varit Johan Ingvarson, doktorand vid LTH's avdelning för Riskhantering och Samhällssäkerhet.

Så här lyder motiveringen:

Isabella Bergström’s examensarbete, Mapping of Process Hazard Analyses in Swedish Process Industries and How the Work Can Be Improved innehåller en systematisk genomgång av vilka riskanalysmetoder som används i Sverige. I arbetet ingår också en mycket intressant och relevant jämförelse med motsvarande erfarenheter från norsk olja- och gasindustri, som av många anses ligga före svensk processindustri när det gäller riskhantering. Isabella har visat en genuin nyfikenhet kring processindustrin, en vilja att lära sig mer och en hög mognadsgrad när det gäller självständigt arbete. Detta har resulterat i ett robust examensarbete med konkret tillämpning i processindustrin.

Isabella kommer presentera sitt arbete i samband med IPS årsmöte den 14-15 mars 2023. Innan dess, studera gärna rapporten på egen hand (länk).