Publicerad 9 september, 2020

MSB har reviderat sin vägledning om handlingsprogram och säkerhetsledningssystem

MSB har reviderat, utvecklat samt förtydligat myndighetens vägledning om handlingsprogram och säkerhetsledningssystem. Den ersätter den tidigare vägledningen som är daterad 2015.

 

Vägledningen är avsedd att vara ett stöd och bidra till ett systematiskt arbete vid verksamhetsutövarens upprättande samt vid förnyande av handlingsprogram och säkerhetsledningssystem. Vägledningen är även avsedd att vara ett stöd vid länsstyrelsens tillsyn, granskning och uppföljning av verksamheternas handlingsprogram och säkerhetsledningssystem.

 

I samband med att Seveso III-direktivet genomfördes i svensk lagstiftning genom Sevesolagstiftningen sommaren 2015 var det många handlingsprogram och säkerhetsledningssystem som uppdaterades och reviderades under 2016. Handlingsprogrammet ska ses över regelbundet, dock minst vart femte år, och vid behov uppdateras. Det innebär att det är dags för många verksamhetsutövare att se över handlingsprogrammet under 2021 och ge in dem till länsstyrelsen så snart det är färdigställt.

 

Vägledningen finner ni på MSB:s hemsida under publikationer eller RIB på webben via nedanstående länkar

 

https://www.msb.se/sv/publikationer/handlingsprogram-och-sakerhetsledningssystem--ett-stod-vid-det-systematiska-arbetet-med-att-uppratta-fornya-och-granska-ett-handlingsprogram-och-ett-sakerhetsledningssystem/

 

https://rib.msb.se/filer/pdf/29286.pdf