Publicerad 23 november, 2018

Process Safety Event Rate benchmarking

Process Safety Event Rate (PSER) Tier 1 och 2 är internationellt etablerade mätetal för processäkerhet, som definieras och stöds av bland andra International Council of Chemical Associations. Det som mäts är frekvensen av bränder, explosioner och okontrollerade utflöden med definierade allvarlighetsgrader för vad som "räknas" som Tier 1 och 2. I en rapport från European Process Safety Centre (EPSC), utgiven juni 2018, redovisas utfall från ett antal medlemsföretag. Rapporten kan laddas ned här.