Publicerad 29 augusti, 2023

MSB's sammanställning av inrapporterade olyckor och tillbud

Sammanställningen redovisar olyckor och tillbud som inträffat under åren 2019–2022 som har rapporterats av verksamhetsutövare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Syftet med sammanställningen är för att kunna dra lärdomar av händelserna för att de inte ska inträffa igen. Rapporten innehåller en sammanställning av olyckor och tillbud (i rapporten används även begreppet händelser som ett sammanfattande begrepp) som har rapporterats till MSB:s Samordnade Olycks- Och Tillbudsrapporteringssystem (SOOT). Rapporten har sammanställt och sammanfattat underlaget utifrån typ av händelse, vilken typ av hantering, vilka farliga ämnen som är inblandade, vilken utrustning som varit involverade, orsaker till händelsen, vidtagna åtgärder och vilka konsekvenser händelsen lett till på människors hälsa, egendom och miljö.