Säker uppstart

Den nya skriften om risker i samband med uppstart av processanläggningar, samt procedurer, checklistor och tips för att hindra sådana olyckor, presenteras.