Miljöriskbedömning - Praktiska erfarenheter

Vid webbinariet presenteras och diskuteras praktiska erfarenheter av användning av IPS metodbeskrivning för bedömning av miljökonsekvenser av en kemikalieolycka, som publicerades våren 2021. Vid bedömningen beaktas utsläppt kemikaliemängd, kemikaliens miljöegenskaper, utbredning av den utsläppta kemikalien, tid som den uppkomna miljökonsekvensen kvarstår, vissa särskilda omständigheter samt områdets ekologiska skyddsvärde och dess betydelse för mänskligt nyttjande. Resultaten redovisas i form av poängvärde för beräknad miljökonsekvens. Genom att också beakta separat utförd skattning av sannolikhet fås ett mått på miljöriskens storlek för den aktuella skadehändelsen. Handledningen innehåller också förslag till riskkriterier för den yttre miljön baserat på tillämpning av metoden.