HSSM Ledningssystem och Revision

Kursen utgår från IKEM:s nyligen uppdaterade skrifter, ”Integrerat ledningssystem för hälsa, säkerhet, security och miljö” och ”HSSM-revision”. 

Innehållet i skrifterna gås igenom, med praktiska tips och diskussioner kring rutiner, implementering, efterlevnad m.m. Deltagarna ges möjlighet att presentera och diskutera egenbedömningar enligt utvalda delar av mallen i ”HSSM revision”.

Mer information samt anmälan via IKEM:s hemsida (länk).