IPS program

Detta är en kortfattad redogörelse för de projekt som IPS arbetar med för tillfället. Dessa, och projekt som vilar för närvarande, finns även kortfattat beskrivna i programmet. Kontakta föreståndaren för ytterligare information.

Riskanalys gemensamma system (Projekt 38)

Projektet syftar till komplettering av handledning om riskanalys med avseende på avgränsningsproblematik och angreppssätt för gemensamma system (servicesystem o.dyl.). 

Processoperatörens roll i processäkerhetsarbetet (Projekt 40)

Operatörens roll i processäkerhetsarbetet och de krav på kompetens som rollen medför har identifierats av en arbetsgrupp inom IPS. Avsikten är att utifrån den specifikationen ta fram ett generellt utbildningsmaterial i processäkerhet för processoperatörer. Materialet är tänkt att fungera som en bas och en inspiration för lokala utbildare, som modifierar och anpassar det för lokala behov och utifrån de egna processriskerna. Nedan finns preliminära versioner av materialet, främst för referensgruppen och andra särskilt intresserade. Hela materialet lanseras på IPS seminarium om operatörsutbildning den 30 januari 2018 (se kalendariet).

- Powerpointbilder med föreläsaranteckningar (förslag till slutversion) kan laddas ned här: ppt (50Mb) eller pdf (14Mb)

- Handledning för utbildningsansvariga (förslag till slutversion) finns här

- Kompendium för kursdeltagare (förslag till slutversion) finns här.

Säker process design (Projekt 50)
Projektet inleddes med en workshop i början av 2016, där medlemmar presenterade egna exempel på olika säkerhetsaspekter i process design. Målsättningen är att gå vidare och ta fram en endagskurs om grundläggande säkerhetsaspekter vid process design, med tillhörande kompendium.

Större konferens hösten 2018 (Projekt 52)

Preliminärt datum är 9-10 oktober, platsen blir Göteborg. Teman och föredragshållare diskuteras f.n. (vintern 2018) med referensgrupp, programkommitté och styrelse. En tanke är att bland annat återknyta till IPS säkerhetskulturkonferens 2013. 

Laboratoriesäkerhet (Projekt 56)

Projektet syftar till erfarenhetsutbyte avseende förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor i laboratorier.

Processäkerhetsindikationer (Projekt 66)

Projektet syftar till erfarenhetsutbyte avseende användning av processäkerhetsindikatorer.

Fortlöpande tillsyn

Projektet syftar till erfarenhetsutbyte avseende praktisk tillämpning av kravet på fortlöpande tillsyn i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar, 2017:3 (och innan dess AFS 2002:1).

Uppdatering av äldre handledningar (Projekt 71)

Arbete pågår med uppdatering och sammanslagning av "Brand som kemisk reaktion" och "Gasexplosioner", och av "Dammexplosioner" och "Dammexplosioner - Åtgärder för att förhindra och lindra effekterna".

Projekt som nyligen avslutats 

Bemannade byggnader
Projektet har utmynnat i en ny handledning med riktlinjer för lokalisering och dimensionering av bemannade byggnader med avseende på risk för gasmolnsexplosion.

Entreprenadsäkerhet

En ny handledning om hantering av processäkerhetsaspekter i samband med entreprenader lanserades i mars 2017.